phong tỏa-Bệnh viện Việt Đức chính thức được gỡ phong tỏa sau 18 ngày