phòng dịch Covid-19-Phó thủ tướng: Chuẩn bị tinh thần chống Covid-19 trong thời gian dài