phòng dịch Covid-19-TP.HCM sẽ hỗ trợ người lao động 1 triệu/tháng