phòng dịch Covid-19-TP.HCM chuyển chiến lược, chia áp lực để tiếp cận F0