Phòng chống dịch-Trung Quốc công bố sách trắng về Covid-19, bác bỏ các vụ kiện cáo, bồi thường