phòng chống Covid-19-Vaccine Nanocovax: Vẫn chưa có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ