phòng chống bão số 6-Bão số 6 đổ bộ, hàng nghìn người dân sơ tán, cả triệu học sinh nghỉ học