phơi quần áo-Lộn trái quần áo khi phơi, thói quen sai lầm giết chết cả nhà vào mùa hè