Phố đèn đỏ-Dịch bệnh đẩy gái mại dâm Thái Lan rơi vào cảnh tuyệt vọng