phim Châu Á-Douban 'Thượng Dương Phú': Chương Tử Di đừng nên đóng truyền hình nữa!