phát hiện thi thể-Phát hiện thi thể người đàn ông trương phình dưới kênh, hai tay bị quấn vải