Phan Văn Anh Vũ-Đề nghị khai trừ Đảng ông Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn