Phần Lan-Du khách Nga chôn ngoại tệ ở rừng biên giới trước khi về nước