Phạm Quỳnh Anh-Giọng ải giọng ai:Phạm Quỳnh Anh nhắc lại thù cũ làm Trấn Thành đỏ mặt