Park Seo Joon-Rầm rộ tin Park Seo Joon đóng Captain Marvel, công ty chủ quản liền lên tiếng nhưng liệu fan có tin?