Paris-Bê bối 'tiệc tùng bí mật' giữa đại dịch ở Paris