Panorama Mã Pì Lèng-Hàng ngàn du khách 'check in' ở Panorama Mã Pì Lèng giữa lúc đình chỉ hoạt động