Ông Vương Đình Huệ-Ông Vương Đình Huệ: 'Nợ công 58,4% GDP vẫn còn cao'