Ống nước sạch-Đường ống bể, nước tràn vào nhà dân giữa khuya

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience