Olympic paris 2024-Lo ngại về việc sử dụng camera AI giám sát tại Olympic Paris 2024