Olympia-Nam sinh đầu tiên giành điểm tuyệt đối phần thi yêu cầu tốc độ và chính xác của Olympia 23