Ô nhiễm nguồn nước-Khi nước thải từ trang trại lợn cách chỗ cấp nước sinh hoạt vài km