Ổ dịch-Chủ tịch Đà Nẵng: 'Nghi ngờ trong cộng đồng còn ổ dịch'