nước sạch-Hải Phòng: Chỉ số muối, kim loại vượt ngưỡng trong nước sinh hoạt