nước rửa tay-Uống nước rửa tay thay rượu, 10 người chết