Nước dâng cao-Nghệ An: Nhiều thôn bản bị cô lập do mưa lũ trước cơn bão số 3