Nữ sinh giết cha bằng thuốc độc-Vụ nữ sinh viên đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua: Nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, có dấu hiệu trầm cảm