NTK Đức Hùng-NTK Đức Hùng: 'Tôi tạo hình Bắc Đẩu và Nam Tào khác hẳn với Công Lý và Xuân Bắc'