NSND Hồng Vân-NSND Việt Anh: 'Tôi chỉ đang nói với đồng nghiệp về Hữu Tín, tự nhiên mọi người đào lên chửi tôi'