nova 5-Bất chấp cấm vận, Huawei vẫn ra loạt điện thoại mới