Nốt ruồi-Nốt ruồi trên vai gánh vác cuộc đời: Thực tế chứng minh ra sao?