Nộp tiền khắc phục hậu quả-Ông Nguyễn Đức Chung khắc phục thiệt hại 10 tỷ đồng có được giảm án?