Nộp thuế-'Mỹ chưa có kế hoạch áp thuế hàng xuất khẩu Việt Nam'