nông sản Hải Dương-Video: Quầy hàng 0 đồng, lấy tùy ý trả tùy tâm giải cứu nông sản Hải Dương