nội tạng động vật-Cách ăn này khiến người Việt làm hỏng tim nhanh hơn