nới lỏng giãn cách-Đà Nẵng mở lại hàng ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 16-10