Nổ hóa chất-Sức khỏe công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ Beirut đã ổn định