nợ công-Nợ công không quá 60% GDP vào năm 2030

  • Nợ công không quá 60% GDP vào năm 2030

    Nợ công không quá 60% GDP vào năm 2030

    Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

  • Nợ công toàn cầu cao kỷ lục

    Nợ công toàn cầu cao kỷ lục

    Nợ công toàn cầu dự kiến tăng lên mức cao kỷ lục 71.600 tỉ USD trong năm nay khi các nước vay nợ cho hồi phục kinh tế và tăng chi tiêu quốc phòng