nợ công-Nợ công của Mỹ lập kỷ lục mới, vượt mức 23.000 tỷ USD