nợ công-Nợ công gia tăng áp lực: Nhiều dự án được bảo lãnh sắp phá sản