nhóm du khách tranh giành lên xe điện-Bức xúc việc nhóm du khách tranh giành lên xe điện ở Phú Quốc