Nhiệt đới Trung ương-Nữ bệnh nhân COVID-19 tại BV Bệnh nhiệt đới TW lao vào bóp cổ điều dưỡng