nhiễm khuẩn “ăn thịt người”-Gà mổ vào chân, bé gái bị nhiễm khuẩn 'ăn thịt người'