nhiễm độc thạch tín-Bị nhiễm độc thạch tín do 'thích' đốt thuốc xông nhà lấy may