nhảy khỏi máy bay-10 hành khách nhảy khỏi máy bay vì báo động giả