Nhật Cường Software-Nhật Cường bàn giao phần mềm cho Hà Nội, ông chủ Bùi Quang Huy ở đâu?