Nhật Cường-Ông chủ Nhật Cường đã 'tác động' ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?