nhà thờ đức bà paris cháy-Video: Những phần bị hư hỏng của nhà thờ Đức Bà Paris sau hỏa hoạn