Nhà sản xuất-Có một lý do Apple không muốn dùng USB-C trên iPhone, lý do đó vừa bị Châu Âu bác bỏ