Nhã Phương mang bầu-Nhã Phương làm nail, mang bầu giả hơn 1 tháng ở Anh