nhà máy Rạng Đông-Vụ cháy Rạng Đông: Vận chuyển 171.120kg sắt thép, phế liệu ra ngoài