nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2-24 dự án ở nước ngoài của PVN phải chấm dứt với chi phí 773 triệu USD