nhà đầu tư-Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm: Tiềm năng lớn trong thu hút đầu tư