Nhà chờ sập-Hàng trăm nhà chờ sập bên dòng kênh mới hồi sinh ở Sài Gòn